PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Dodatek do peletu i innych paliw od 1 października

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do paliw innych niż węgiel z niektórymi poprawkami Senatu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało wzór wniosku o wypłatę dodatków, o które wnioskować będą osoby fizyczne.

19/09/2022

Wnioskować o dopłaty będziemy od początku października do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w miejscu zamieszkania. Ustawodawca przyjął, że podobnie jak w przypadku dodatku do węgla jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało na jedną deklarację zgłoszoną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Ustawa znosi normy jakości węgla i odrzuca poprawkę Senatu dot. rozszerzenia wsparcia o małe i średnie przedsiębiorstwa.  Zawiera senacką poprawkę, mówiącą iż średnią cenę ciepła z rekompensatą kalkuluje się dla poszczególnych źródeł ciepła, a także możliwość przekazywania środków na rekompensaty i dodatki dla podmiotów wrażliwych również na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

 

Ile uzyskamy?

 

- 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;

- 1 tys. zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;

- 500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

 

Wniosek o dodatek zbieżny z deklaracją CEEB

 

Wniosek o dodatek składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy danych wnioskodawcy oraz danych osób tworzących gospodarstwo domowe, a także rodzaju paliwa stosowanego do ogrzania domostwa, gdzie do wyboru mamy: pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy, bądź gaz skroplony LPG 10 albo olej opałowy. Jedno z paliw należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, kotła na gaz skroplony LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Osoby ubiegające się o dodatek zaznaczają we wniosku źródło ciepła zgłoszone wcześniej do CEEB (kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy).

 

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Druga część wniosku składa się z oświadczeń dotyczących m. in. niekorzystania z dodatku węglowego oraz braku zakupu węgla z bonifikatą.

 

System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

 

Wzór wniosku – pdf