Program Moje Ciepło - dotacje do pomp ciepła w nowych domach

Właściciele nowych domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie do zakupu i montażu pompy ciepła. Maksymalna wysokość wsparcia to 7 tys. zł – w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł - przy zakupie pomp gruntowych.

 

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a ponadto wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Program zakłada ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne.

 

 

 

 

ulga-komu

 

Komu przysługuje dotacja Programu Moje Ciepło?

 

Właścicielowi lub współwłaścicielowi nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym domu budowanego na zgłoszenie. W domu takim zakończono budowę, lecz nie wcześniej niż przed 1. stycznia 2021 lub budowa jest jeszcze prowadzona.

 

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – gdy jest inaczej należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

O wsparcie może ubiegać się każdy bez względu na osiągane dochody.

 

 

ulga-na-co

 

Czy każdy nowy dom kwalifikuje się do wsparcia?

 

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok).

 

 W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 określającymi standard nowo budowanych domów, wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

ulga-ile

 

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy i wynosi do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększona do 45% kosztów kwalifikowanych.

 

Wysokość
dofinansowania:

Wysoskosc dofinansowania

 

Pytania i odpowiedzi

 

ulga-inne

 

Czy program będzie finansował zakup pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

 

 • W programie finansowane będą jedynie pompy co (centralnego ogrzewania) lub co + cwu.

 


Czy program finansuje pompę ciepła zakupioną w 2020 roku?

 

 • Niestety nie. Data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021r.

 


Co w sytuacji, gdy budynek został zakupiony u dewelopera, a jego właściciel nie posiada pozwolenia na budowę. Czy istnieje możliwość przepisania pozwolenia na budowę i otrzymania dotacji w programie?

 

 • Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

 


Co w sytuacji, gdy w nowym domu znajduje się lub został zaplanowany kominek?

 

 • Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Odstępstwem od tej reguły jest kominek pełniący funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

 


W projekcie budowlanym nie uwzględniono pompy ciepła. Czy można zaktualizować zaprojektowaną charakterystykę energetyczną budynku?

 

 • Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

 


Czy mogę zainstalować hybrydową pompę ciepła?

 

 • Tak, ale pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

 


Jak długo jest rozpatrywany wniosek do Programu Moje Ciepło?

 

 • Od złożenia do zawarcia umowy może potrwać do 90 dni. Przy uwzględnieniu konieczności uzupełnienia wniosku – okres ten może wydłużyć się do 110 dni.

 

Etapy rozpatrywania wniosku:

 1. rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;
 2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku,

Jeżeli to konieczne, następuje wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – wnioskodawca ma na to do 10 dni.

 1. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
 2. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;
 3. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 4. umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;
 5. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;
 6. zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;
 7. zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

 

Opr. na podstawie:

https://www.mojecieplo.gov.pl/