Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Program Ciepłe Mieszkanie
dla budownictwa wielorodzinnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nową edycję programu z dotacjami do wymiany kopciuchów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych. Po wsparcie należy zgłaszać się do siedziby gminy w miejscu zamieszkania.

ulga-komu

 

Dla kogo?

 

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Ograniczone prawo rzeczowe polega na: użytkowaniu, służebności, zastawie, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz hipotece.

 

Właściciele, użytkownicy, służebnicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają możliwość uzyskania dotacji tylko w przypadku gdy gmina, w obrębie której znajduje się mieszkanie przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszkanie. Udział gmin w programie jest dobrowolny.

 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj.  nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu.

 

 

ulga-na-co

 

Na co?

 

Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku.

 

 Zakup i montaż:

 1. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 2. kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 3. kotła gazowego kondensacyjnego,

oraz podłączenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

ulga-ile

 

Ile?

 

Podobnie jak w Programie Czyste Powietrze wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 16,50 tys. zł do nawet 41 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych. Oprócz osób fizycznych o wsparcie mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe.

 

Podstawowy poziom dofinansowania – do 16,5 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny)

Warunek – dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł

 

Podwyższony poziom dofinansowania – do 27,5 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 1. 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 2. 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Najwyższy poziom dofinansowania – do 41 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 1. 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 2. 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 3. lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

 

Wyższe dotacje w gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu

 W przypadku gmin o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu dotacja może wynosić odpowiednio:

 • do 19 000 zł (do 35% kosztów kwalifikowanych) dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 29 500 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (do 65% kosztów kwalifikowanych)
 • do 43,9 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (do 95%kosztów kwalifikowanych).

 

Wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych

 • do 350 tys. zł dotacji w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła (do 60% kosztów kwalifikowanych)
 • do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • do 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła
 • do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

 

 

Okres wdrażania

Program „Ciepłe Mieszkanie” realizowany będzie w latach 2022-2026,

 

Terminy naboru ogłoszą na swoim terenie gminy realizujące program.

 

 

Kwalifikowalność kosztów:

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów programu zostanie określony w regulaminach naboru ogłaszanych przez gminy. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

 

źródło –  czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

Pytania i odpowiedzi

 

ulga-inne

 

Jak długo muszę użytkować urządzenie grzewcze pozyskane z Programu Ciepłe Mieszkanie?

 

Źródło ciepła oraz wszelkie inne urządzenia i materiały z dotacją Programu Ciepłe Mieszkanie należy użytkować przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w regulaminie programu.

 


Ile razy mogę skorzystać z dotacji Programu Ciepłe Mieszkanie?

 

 Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

 


Planuję wymianę kopciucha na pompę ciepła. Czy kwalifikuję się do dotacji, skoro część mieszkań w mojej kamienicy jest przyłączona do miejskiej kotłowni?

 

Jeśli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do ciepłowni, nie przysługuje wówczas dotacja do zakupu i montażu nowego urządzenia grzewczego.

 


Czy uzyskam wsparcie Programu Ciepłe Mieszkanie, jeśli prowadzę działalność gospodarczą w moim mieszkaniu?

 

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

 

 

POLECAMY

 

2024_02_04_Kostrzewa_SZAL_1200x291px