Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Program Ciepłe Mieszkanie
dla budownictwa wielorodzinnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 1,4 mld zł na dotacje do wymiany kopciuchów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych. Po wsparcie należy zgłaszać się do siedziby gminy w miejscu zamieszkania.

ulga-komu

 

Dla kogo?

 

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Ograniczone prawo rzeczowe polega na: użytkowaniu, służebności, zastawie, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz hipotece.

 

Właściciele, użytkownicy, służebnicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają możliwość uzyskania dotacji tylko w przypadku gdy gmina, w obrębie której znajduje się mieszkanie przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszkanie. Udział gmin w programie jest dobrowolny.

 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj.  nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu

 

 

ulga-na-co

 

Na co?

 

Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku.

 

Zakup i montaż:

 •  pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze,

 •  kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

 •  kotła gazowego kondensacyjnego,

oraz podłączenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 •  demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

 •  zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

 •  zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

 •  dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

ulga-ile

 

Ile?

 

Podobnie jak w Programie Czyste Powietrze wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

 

Podstawowy poziom dofinansowania – do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł.

 

Podwyższony poziom dofinansowania – do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 •   1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 •   2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Najwyższy poziom dofinansowania – do 37,5 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 •   900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 •   1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 •   lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

 

 

Wyższe dotacje w gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu

 

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić odpowiednio: 

•    do 17 500 zł (do 35% kosztów kwalifikowanych) dla podstawowego poziomu dofinansowania,

•     do 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (do 65% kosztów kwalifikowanych)

•     do 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (do 95%kosztów kwalifikowanych).

 

 

Okres wdrażania

 

Od 21 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Terminy naboru ogłoszą na swoim terenie gminy realizujące program.

 

Kwalifikowalność kosztów:

 

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów programu zostanie określony w regulaminach naboru ogłaszanych przez gminy. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

 

 

źródło –  czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

Pytania i odpowiedzi

 

ulga-inne

 

Jak długo muszę użytkować urządzenie grzewcze pozyskane z Programu Ciepłe Mieszkanie?

 

  • Źródło ciepła oraz wszelkie inne urządzenia i materiały z dotacją Programu Ciepłe Mieszkanie należy użytkować przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w regulaminie programu.

 


Ile razy mogę skorzystać z dotacji Programu Ciepłe Mieszkanie?

 

  • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach

    programu.

 


Planuję wymianę kopciucha na pompę ciepła. Czy kwalifikuję się do dotacji, skoro część mieszkań w mojej kamienicy jest przyłączona do miejskiej kotłowni?

 

  • Jeśli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do ciepłowni, nie przysługuje wówczas dotacja do zakupu i montażu nowego urządzenia grzewczego.

 


Czy uzyskam wsparcie Programu Ciepłe Mieszkanie, jeśli prowadzę działalność gospodarczą w moim mieszkaniu?

 

  • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.