Program Czyste Powietrze +

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może ubiegać się o prefinansowanie w Programie Czyste Powietrze + ?

  Od 15 lipca 2022 r. można wnioskować o przedpłatę dotacji Programu Czyste Powietrze+. Opcja dotyczy osób o niskich dochodach, uprawnionych do ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania. 

   

 • Jakie warunki trzeba spełnić?
  • Kwalifikować się do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania
  • Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.
  • Wnioskodawca w zależności od planowanego zakresu inwestycji może podpisać do trzech umów z wykonawcami.
  • Umowy mogą zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca ma 10 dni roboczych.
  • Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej kwoty dotacji będzie wypłacane bezpośrednio na konto wykonawcy inwestycji, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
 • Jak wnioskować o prefinansowanie?

  Dokumenty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym.

  W przypadku braku profilu zaufanego, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, należy wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać drogą pocztową lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

   

  Od 15 lipca 2022 r. formularz wniosku o dofinansowanie zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

 • Jaki jest czas oczekiwania o prefinansowanie?

  Czas rozpatrywania wniosku dotyczącego ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy z beneficjentem na konto wykonawcy wpłynie 50 proc. przyznanej wartości dotacji, jako część jego wynagrodzenia.

   

  Po finalizacji przedsięwzięcia właściciel powinien złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru dokumentujący wykonanie całości prac oraz uregulowanie pozostałej płatności przez beneficjanta. Wypłata dotacji powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.       

 • Ile będzie środków na prefinansowanie?

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przeznaczyć kwotę 1,8 miliarda złotych na realizację opcji Czyste Powietrze+. Nowe rozwiązanie będzie dostępne jedynie dla wnioskujących po raz pierwszy do programu.

   

  Sprawdź wysokość dotacji Programu Czyste Powietrze

  https://www.czystepowietrze.eu/wysokosc-dofinansowania