PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Szczegóły Programu Czyste Powietrze Plus

Od 15 lipca obowiązuje nowa opcja Programu Czyste Powietrze oferująca osobom o najniższych zarobkach do 79 tys. zł wsparcia do wymiany przestarzałego ogrzewania oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Nowością jest prefinansowanie, czyli uzyskanie zaliczki na poczet zaplanowanych wydatków.

26/07/2022

Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie beneficjenta z wykonawcą prac. Program przewiduje wypłatę maksymalnie 3 zaliczek, a ich suma nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

 

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

 

Zaliczkowanie dla osób o najniższych dochodach

 

Opcja Czyste Powietrze Plus obejmuje osoby o najniższych dochodach, kwalifikujące się do podwyższonego i najwyższego poziomu dotacji. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Stosowne zaświadczenie uzyskamy w gminie.

 

Zobowiązania beneficjenta

 

Wniosek składany jest tak jak do tej pory za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć umowę zawartą z wykonawcą prac na realizację danego zakresu przedsięwzięcia – maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą usługi, dostawy lub robót budowlanych. Natomiast przy wnioskowaniu o płatność beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym wydatkiem a kwotą przyznanej dotacji. 

 

Szybsza ocena wniosków

 

Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (w opcji bez zaliczkowania trwa do 30 dni). Planowaną inwestycję należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wymogi wobec wykonawcy

 

Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

Wysokość dotacji

 

Opcja Czyste Powietrze Plus przewiduje wsparcie do 79 tys. zł dotacji – tj. o 10 tys. zł wyższe w porównaniu do klasycznej wersji programu (do 90% kosztów kwalifikowanych). Nadprogramowa kwota zwiększa limit dotacji na potrzeby termomodernizacji budynku.