Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Terminy

Pytania i odpowiedzi

 • Jaki jest czas na rozpatrzenie wniosku?

  Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego WFOŚiGW.

 • Ile mam czasu na realizację prac zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie Programu Czyste Powietrze?
  • Dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania przysługuje do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  • Dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania - do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  • Dla dotacji w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w opcji Czyste Powietrze Plus - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • Dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

   

  Wszyscy beneficjenci powinni zakończyć prace przed 30.06.2029 r.

  W sytuacjach niezależnych od beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności na uzasadniony wniosek beneficjenta, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 r. Limit 6 miesięcy nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

 • Do kiedy będzie realizowany Program Czyste Powietrze?

  Program wystartował w roku 2018 i będzie realizowany do końca 2029 r. Do 31 grudnia 2027 r. będą podpisywane umowy o dofinansowanie.

 • Jak korekta wniosku wpływa na termin rozpatrzenia?

  Możliwa jest jednokrotna korekta/uzupełnienie wniosku na wezwanie WFOŚiGW – 30 dniowy termin na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW może więc ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie czynności z tym związanych. Wnioskodawca ma 10 dni roboczych na poprawę/uzupełnienie wniosku.


  Dopuszcza się także jednokrotną korektę wniosku z inicjatywy wnioskodawcy bez wezwania przez WFOŚiGW. Złożenie takiej korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni, liczone od daty jej złożenia.

 • W jakim terminie będzie następowała wypłata środków po złożeniu wniosku o rozliczenie?

  WFOŚiGW dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów przez beneficjenta, termin wypłaty kwoty dotacji, liczony jest od dnia dostarczenia przez beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych przez WFOŚiGW dokumentów.

 • Od jakiej daty liczy się okres trwałości 5 lat?

  Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, czyli daty wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

 • Jaki jest okres weryfikacji wniosku o podwyższone dofinansowanie w gminie?

  Gmina powinna zweryfikować wniosek nie później niż 5 dni od daty złożenia.

 • Termin 30 dni na rozpatrzenie wniosku jest liczony od wpływu wniosku do gminy czy do WFOŚiGW?

  Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie.

 • Termin 30 dni to dni robocze czy kalendarzowe?

  Mowa o dniach kalendarzowych.