Dochód

Pytania i odpowiedzi

 • O jaki poziom dofinansowania mogę się ubiegać?

  W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania:

  • Podstawowy poziom dofinansowania (do 30 tys. zł) dotyczy wnioskodawcy z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł.
  • Podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł) przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).
  • Najwyższy poziom dofinansowania (do 59 tys. zł) obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Jakiego okresu dotyczy zaświadczenie o dochodach wymagane przy ubieganiu się o podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania Programu Czyste Powietrze?

  Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie: od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia. Innymi słowy – jeśli wniosek o zaświadczenie złożymy w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r. - bierzemy pod uwagę dochód z całego roku 2020. Jeśli wniosek będzie złożony po 31 lipca 2022 r. uwzględniamy dochód z całego roku 2021.

 • Na jakiej zasadzie liczony jest dochód w przypadku ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania?

  Zasada liczenia dochodu oparta jest na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tymi przepisami, na potrzeby wyliczenia dochodu, organ jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania drogą elektroniczną części informacji np. od organów podatkowych o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, od organów emerytalno-rentowych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy kwoty otrzymane z tytułu rozliczenia ulgi na dzieci.

   

  Informację o pozostałych dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, jak również dochody niepodlegające opodatkowaniu, strona musi udokumentować lub oświadczyć samodzielnie. Zatem strona, która otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód w pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie wypłacane w zamian za zasiłek macierzyński, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE, czy przychody osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania (tzw. ulga dla młodych), musi złożyć oświadczenie o wysokości otrzymanych środków.