Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Dochód

Pytania i odpowiedzi

 • O jaki poziom dofinansowania mogę się ubiegać?

  W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania:

  • Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł,
  • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 894 zł lub 2 651 w przypadku osób gospodarujących w pojedynkę,
  • Poziom najwyższy - średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1090 zł lub 1 526 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Ubiegam się z żoną o podwyższony poziom dofinansowania. Pracownicy gops-u uważają, że wspólnie zamieszkujący teściowie powinni być ujęci w zaświadczeniu o zarobkach jako członkowie gospodarstwa domowego, co nie jest prawdą, bo samodzielnie gospodarują i dokładają się jedynie do rachunków.

  Powinien Pan w tej sytuacji złożyć oświadczenie ze stwierdzeniem, że teściowie, choć mieszkają i dokładają się do rachunków, to nie tworzą z Państwem wspólnego gospodarstwa domowego.

 • Jakiego okresu dotyczy zaświadczenie o dochodach wymagane przy ubieganiu się o podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania Programu Czyste Powietrze?

  Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie: od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia. Innymi słowy – jeśli wniosek o zaświadczenie złożymy w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. - bierzemy pod uwagę dochód z całego roku 2022. Jeśli wniosek będzie złożony po 31 lipca 2024 r. uwzględniamy dochód z całego roku 2023.  

 • Na jakiej zasadzie liczony jest dochód w przypadku ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania?

  Zasada liczenia dochodu oparta jest na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tymi przepisami, na potrzeby wyliczenia dochodu, organ jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania drogą elektroniczną części informacji np. od organów podatkowych o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, od organów emerytalno-rentowych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy kwoty otrzymane z tytułu rozliczenia ulgi na dzieci.

   

  Informację o pozostałych dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, jak również dochody niepodlegające opodatkowaniu, strona musi udokumentować lub oświadczyć samodzielnie. Zatem strona, która otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód w pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie wypłacane w zamian za zasiłek macierzyński, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE, czy przychody osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania (tzw. ulga dla młodych), musi złożyć oświadczenie o wysokości otrzymanych środków.

 • Jesteśmy małżeństwem rozliczającym się wspólnie, nasz wspólny dochód wynosi 300 tys. zł. Czy przysługuje nam wsparcie z Programu Czyste Powietrze?

  Nie przysługuje dotacja, ponieważ zsumowany dochód obojga małżonków podzielony przez dwa nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł. W tej sytuacji do wniosku o dofinansowanie wpisujemy kwotę z pola „Podstawa obliczenia podatku” wspólnego rozliczenia podatkowego, gdzie uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę. Wartość tej kwoty nie może z kolei przekroczyć 135 tys. zł.

 • Jak rozumieć pojęcie „wspólne gospodarstwo domowe”?

  Wspólne gospodarstwo domowe funkcjonuje wówczas, gdy osoby nie tylko wspólnie zamieszkują i opłacają wspólnie rachunki, ale gospodarują, zaspokajają potrzeby, inwestują. Wspólne gospodarstwo domowe tworzą np. mąż, żona i dzieci.

   

  Pod pojęciem „gospodarstwo domowe” rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby obce zamieszkujące tę samą nieruchomość, jeżeli każda z nich utrzymuje się samodzielnie. Zatem gospodarstwo domowe to podstawowa jednostka gospodarująca, której celem jest zaspokojenie nie tylko potrzeb wspólnych (opłacenie czynszu czy rachunków za media), ale także potrzeb osobistych członków tego gospodarstwa domowego.