Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Warunki do spełnienia

Pytania i odpowiedzi

 • Jakie podstawowe warunki muszę spełnić, aby uzyskać dotację z Programu Czyste Powietrze?

  Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym) i spełnić kryterium dochodowe. Przedmiotem wymiany ogrzewania są kotły na paliwa stałe niespełniające wymogów 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Zamontowane urządzenia spełniają techniczne wymogi regulaminu programu oraz zapisy aktów prawa miejscowego np. uchwał antysmogowych.


  W przypadku ubiegania się o dotację do samego docieplenia domu, pozwolenie na budowę powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r., a budynek powinien być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
  .

 • Kto może starać się o dotację do zakupu i montażu nowego ogrzewania?

  Osoby spełniające wymogi określone w pierwszym pytaniu i użytkujące tzw. kopciucha (przestarzałe urządzenie grzewcze na drewno lub węgiel)

 • Czy przeprowadzenie audytu energetycznego jest niezbędne przy ubieganiu się o dotację?

  Regulamin programu nie wymaga audytu. 

 • Jakie warunki jako właściciel domu muszę spełniać, gdy ubiegam o wsparcie dotyczące prac termomodernizacyjnych?

  Trzeba posiadać urządzenie grzewcze spełniające wymogi regulaminu Programu Czyste Powietrze, zaś pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r. – wówczas można ubiegać się o dotację do docieplenia budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej.

   

 • Sprzedałem dom po rozliczeniu dotacji Programu Czyste Powietrze. Czy złamałem warunki regulaminu i będę musiał zwrócić pieniądze?

  Regulamin programu uwzględnia możliwość sprzedaży domu po skorzystaniu z dotacji. Nabywca przejmuje zobowiązanie tzw. okresu trwałości projektu polegające na utrzymaniu zamontowanych urządzeń, instalacji oraz wyrobów przez okres pięciu lat i zakazie montażu urządzeń niespełniających regulaminu programu. Okres trwałości liczony jest od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

 • Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać wypłatę dotacji do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej?

  Do wniosku o wypłatę dotacji należy dołączyć wystawione na beneficjenta programu zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowę kompleksową zawartą pomiędzy beneficjentem a operatorem systemu dystrybucyjnego, regulującą kwestie wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Jeśli planujemy uzyskanie dotacji z Programu Czyste Powietrze – zakup i montaż fotowoltaiki musi zostać połączony z wymianą ogrzewania. Dotacja obejmuje mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW.


  Uwaga. Nie łączymy w tym przypadku dofinansowania Programu Czyste Powietrze z Programem Mój Prąd.


  https://www.czystepowietrze.eu/baza-wiedzy/wysokosc-dotacji

   

 • Jakie warunki muszę spełnić odnośnie likwidacji „kopciucha”, aby uzyskać wypłatę dotacji przyznanej do nowego kotła?

  Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku, czego potwierdzeniem jest imienny dokument zezłomowania (karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali).


  Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego (w tym uchwał antysmogowych), jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego.


  Natomiast kominki spełniające prawo miejscowe mogą pełnić funkcję rekreacyjną - wymagane jest odłączenie płaszcza wodnego/systemu rozprowadzania powietrza.

 • Jestem posiadaczem domku letniskowego. Czy to uprawnia mnie do uzyskania wsparcia Programu Czyste Powietrze do wymiany przestarzałego ogrzewania w domku?

  Program nie udziela wsparcia przedsięwzięciom realizowanym w budynkach wykorzystywanych sezonowo ani budynkom gospodarczym.

 • Wnioskuję o podwyższony poziom dofinansowania. Żona prowadzi firmę. Na czym polega warunek dotyczący przychodu przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

  Roczny przychód żony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód na osobę wskazany w zaświadczeniu gminy, nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

   

  Jeszcze surowsze wymagania dotyczące wynagrodzenia, dotyczą sytuacji, gdy wnioskujemy o najwyższy poziom dofinansowania – wówczas roczny przychód członka gospodarstwa domowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód na osobę wskazany w zaświadczeniu gminy, nie może przekroczyć 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Jakie sankcje grożą za naruszenie warunków Programu Czyste Powietrze?

  Za naruszenie warunków programu przewiduje się następujące sankcje:
  1) karne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa karnego, w tym przede wszystkim z Kodeksu karnego, ale również Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą);

  2) cywilnoprawne wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem. Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile beneficjent przystępując do programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOŚiGW lub wfośigw. Odpowiedzialność określona jest do wysokości szkody.