Wniosek

Pytania i odpowiedzi

 • Jak złożyć wniosek do Programu Czyste Powietrze?

  Należy wybrać jedną z metod:

  • E-wniosek przez Internet – za pomocą profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
  • Wniosek papierowy w urzędzie - wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW. W tej sytuacji należy posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta na Portalu Beneficjenta. Pomoc przy zakładaniu konta na Portalu Beneficjenta dostępna jest w bazie wiedzy na Portalu Beneficjenta WFOŚIGW.
  • Za pośrednictwem banku, który podpisał umowę w NFOŚiGW o współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze. Do tej pory uczyniły to Alior Bank i BOŚ.
 • Mieszkam z mężem w domu należącym do babci. Kto składa wniosek do programu Czyste Powietrze?

  Wniosek zawsze składa właściciel lub współwłaściciel nieruchomości. Dochody właściciela/współwłaściciela brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

 • Jeśli zakończyłem już prace, to czy wniosek o dofinansowanie powinienem złożyć razem z wnioskiem o płatność, czy wniosek o płatność mogę złożyć w późniejszym terminie?

  W tej sytuacji można złożyć wniosek o płatność równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie, ale nie ma takiego obowiązku. Wniosek o płatność można złożyć także przed potwierdzeniem zawarcia umowy z beneficjentem przez wfośigw (akceptacji wniosku). Za datę wpływu wniosku o płatność do wfośigw przyjmuje się wówczas datę zawarcia umowy o dofinansowanie. 

 • Zadeklarowałem we wniosku inne źródło ciepła, a zamontowałem inne. Czy wystarczy korekta wniosku, czy trzeba wypowiedzieć umowę i wysłać nowy wniosek?

  W takim wypadku jest możliwa zmiana umowy. Zmiana umowy następuje przez przesłanie propozycji zmiany przez jedną ze stron na piśmie i pisemną akceptację drugiej strony umowy. Wraz z akceptacją zmian umowy dotyczących zakresu rzeczowego, wfośigw wysyła do beneficjenta nowe zestawienie rzeczowo-finansowe z przeliczoną przyznaną dotacją do określonej kwoty. Akceptacja zmian podlega indywidualnej ocenie wfośigw i jest uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunków programu.

 • Czy po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji przez WFOŚiGW, Fundusz wezwie mnie do siedziby na podpisanie umowy?

  Obecnie nie ma takiej potrzeby, wnioskodawca jest powiadamiany – informację o statusie wniosku uzyskamy logując się na portalu beneficjenta.

 • We wniosku o dofinansowanie o wymianę źródła ciepła wybrałem kocioł c.o. na pellet o podwyższonej efektywności, w ostateczności zamontowałem kocioł o standardowych parametrach. Jak to skorygować?

  Taki przypadek wymaga zmiany podpisanej umowy o dofinansowanie. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego po podpisaniu umowy z wfośigw, zgoda na aneksowanie umowy należy do wojewódzkiego funduszu, do którego wpłynął wniosek.

 • Czy do wniosku jest niezbędne zaświadczenie z gminy?

  W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania ze względu na niższe dochody konieczne jest załączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

 • Mam profil zaufany, czy mam obowiązek przesłać dokumenty drogą pocztową do wojewódzkiego funduszu?

  Jeżeli posiadamy podpis elektroniczny kwalifikowany lub profil zaufany - nie ma potrzeby przesyłania dokumentów pocztą do siedziby wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarski wodnej. Wniosek składamy wówczas drogą elektroniczną przez serwis gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).

 • Jak rozliczyć inwestycję Programu Czyste Powietrze, kiedy wniosek jest składany po zakończeniu inwestycji, gdy nie mam protokołu odbioru prac wymaganych w programie oraz dokumentu potwierdzającego utylizację kopciucha?

  Nie ma możliwości uzyskania dotacji bez przedstawienia dokumentów potwierdzających, że inwestycja została faktycznie wykonana a kopciuch zezłomowany. Jeśli prace zostały wykonane siłami własnymi, wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność, będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. 

 • Mój wniosek został zaakceptowany w styczniu 2022. Do 15 marca wykonałem wszystkie zamierzone prace (wymiana ogrzewania i fotowoltaika). W jakim terminie powinienem złożyć wniosek o płatność?

  Wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. 

 • Złożyłem wniosek o wymianę ogrzewania, ale zmieniłem zdanie i chcę wnioskować o modernizację instalacji co i cwu. Powinienem wycofać złożony wniosek czy wprowadzić korektę wcześniejszego wniosku?

  W przypadku składania wniosku o dofinansowanie bezpośrednio do wfośigw lub za pośrednictwem gminy, która zawarła porozumienie z wfośigw, wnioskodawca ma prawo przed zawarciem umowy o dofinansowanie do jednokrotnej korekty wniosku bez wezwania funduszu tj. zmiany danych zawartych w złożonym wniosku, w tym również zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

   

  W przypadku, gdy planujemy zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy, decyzja o aneksowaniu umowy podlega indywidualnej ocenie wfośigw.

   

  W przypadku składania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku (tzw. ścieżka bankowa), nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dofinansowanie. Jedynym rozwiązaniem jest wycofanie wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie i złożenie ponownie nowego wniosku. W przypadku, gdy beneficjent w ścieżce bankowej chce zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy, decyzja o aneksowaniu umowy podlega indywidualnej ocenie wfośigw.