Wniosek

Pytania i odpowiedzi

 • Jak złożyć wniosek do Programu Czyste Powietrze?


  Należy wybrać jedną z metod:

  • E-wniosek przez Internet – za pomocą profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
   (to rekomendowany sposób umożliwiający złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną, bez konieczności wysyłania wniosku do funduszu drogą pocztową w wersji papierowej. Taki wniosek wraz z podpisem wnioskodawcy natychmiast trafia na dziennik podawczy funduszu).
  • Poprzez Portal Beneficjenta wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – należy zarejestrować dedykowane konto w portalu, a następnie zalogować się i pobrać formularz wniosku. Formularz wniosku PDF, pobrany w Portalu Beneficjenta jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Po wypełnieniu formularza, należy go wysłać poprzez skrzynkę podawczą portalu, następnie wydrukować, podpisać i wysłać drogą pocztową do siedziby funduszu. Osoby, które z przyczyn technicznych nie mają możliwości złożenia wniosku a pośrednictwem skrzynki podawczej portalu, mogą przesłać go wyłącznie drogą pocztową.
  • Za pośrednictwem banku, który podpisał umowę z NFOŚiGW o współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. Do tej pory uczyniły to: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Pariba, Bank BPS, niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz Santander Consumer Bank.
 • Jakie załączniki powinienem złożyć do wniosku o dotację Programu Czyste Powietrze?

  Do wniosku dołączamy wymagane zaświadczenia:

  • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
  • Zaświadczenie o dochodach, gdy wnioskujemy o podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
  • Załącznik zawierający oświadczenia:
   • Współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością),
   • Współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
   • Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik wnioskodawcy, współwłaścicieli, współmałżonka),
   • Oświadczenie wnioskodawcy stanowiące zgodę na doręczenia elektroniczne.
 • Mieszkam z mężem w domu należącym do babci. Kto składa wniosek do programu Czyste Powietrze?

  Wniosek zawsze składa właściciel lub współwłaściciel nieruchomości. Dochody właściciela/współwłaściciela brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

 • Jeśli zakończyłem już prace, to czy wniosek o dofinansowanie powinienem złożyć razem z wnioskiem o płatność, czy wniosek o płatność mogę złożyć w późniejszym terminie?

  W tej sytuacji można złożyć wniosek o płatność równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie, ale nie ma takiego obowiązku. Wniosek o płatność można złożyć także przed potwierdzeniem zawarcia umowy z beneficjentem przez wfośigw (akceptacji wniosku). Za datę wpływu wniosku o płatność do wfośigw przyjmuje się wówczas datę zawarcia umowy o dofinansowanie. 

 • Zadeklarowałem we wniosku inne źródło ciepła, a zamontowałem inne. Czy wystarczy korekta wniosku, czy trzeba wypowiedzieć umowę i wysłać nowy wniosek?

  W takim wypadku jest możliwa zmiana umowy. Zmiana umowy następuje przez przesłanie propozycji zmiany przez jedną ze stron na piśmie i pisemną akceptację drugiej strony umowy. Wraz z akceptacją zmian umowy dotyczących zakresu rzeczowego, wfośigw wysyła do beneficjenta nowe zestawienie rzeczowo-finansowe z przeliczoną przyznaną dotacją do określonej kwoty. Akceptacja zmian podlega indywidualnej ocenie wfośigw i jest uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunków programu.

 • Czy po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji przez WFOŚiGW, Fundusz wezwie mnie do siedziby na podpisanie umowy?

  Obecnie nie ma takiej potrzeby, wnioskodawca jest powiadamiany – informację o statusie wniosku uzyskamy logując się na portalu beneficjenta.

 • We wniosku o dofinansowanie o wymianę źródła ciepła wybrałem kocioł c.o. na pellet o podwyższonej efektywności, w ostateczności zamontowałem kocioł o standardowych parametrach. Jak to skorygować?

  Taki przypadek wymaga zmiany podpisanej umowy o dofinansowanie. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego po podpisaniu umowy z wfośigw, zgoda na aneksowanie umowy należy do wojewódzkiego funduszu, do którego wpłynął wniosek.

 • Czy do wniosku jest niezbędne zaświadczenie z gminy?

  W przypadku ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania konieczne jest załączenie do wniosku zaświadczenia o dochodach wydane przez miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

 • Czy mam obowiązek przesłać dokumenty drogą pocztową do wojewódzkiego funduszu, gdy korzystam z profilu zaufanego?

  Jeżeli posiadamy podpis elektroniczny kwalifikowany lub profil zaufany - nie ma potrzeby przesyłania dokumentów pocztą do siedziby wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wniosek składamy wówczas drogą elektroniczną przez serwis gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).

   

  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

   

 • Jak rozliczyć inwestycję Programu Czyste Powietrze, kiedy wniosek jest składany po zakończeniu inwestycji, gdy nie mam protokołu odbioru prac wymaganych w programie oraz dokumentu potwierdzającego utylizację kopciucha?

  Nie ma możliwości uzyskania dotacji bez przedstawienia dokumentów potwierdzających, że inwestycja została faktycznie wykonana a kopciuch zezłomowany. Jeśli prace zostały wykonane siłami własnymi, wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność, będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. 

 • Mój wniosek został zaakceptowany w styczniu 2022. Do 15 marca wykonałem wszystkie zamierzone prace (wymiana ogrzewania i fotowoltaika). W jakim terminie powinienem złożyć wniosek o płatność?

  Wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. 

 • Złożyłem wniosek o wymianę ogrzewania, ale zmieniłem zdanie i chcę wnioskować o modernizację instalacji co i cwu. Powinienem wycofać złożony wniosek czy wprowadzić korektę wcześniejszego wniosku?

  W przypadku składania wniosku o dofinansowanie bezpośrednio do wfośigw lub za pośrednictwem gminy, która zawarła porozumienie z wfośigw, wnioskodawca ma prawo przed zawarciem umowy o dofinansowanie do jednokrotnej korekty wniosku bez wezwania funduszu tj. zmiany danych zawartych w złożonym wniosku, w tym również zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

   

  W przypadku, gdy planujemy zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy, decyzja o aneksowaniu umowy podlega indywidualnej ocenie wfośigw.

   

  W przypadku składania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku (tzw. ścieżka bankowa), nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dofinansowanie. Jedynym rozwiązaniem jest wycofanie wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie i złożenie ponownie nowego wniosku. W przypadku, gdy beneficjent w ścieżce bankowej chce zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy, decyzja o aneksowaniu umowy podlega indywidualnej ocenie wfośigw.

 • W ilu etapach mogę rozliczyć inwestycję?
  • Przy podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania oraz prefinansowaniu inwestycję rozliczamy w maksymalnie trzech etapach.
  • W najwyższym poziomie dofinansowania inwestycję rozliczamy maksymalnie w 5 etapach.

  (jeśli inwestycja dotyczy ogrzewania i innych, dodatkowych prac – w pierwszej kolejności wymieniamy i rozliczamy ogrzewanie)

 • Zamontowałem fotowoltaikę, będę wymieniał jeszcze kopciucha – czy jest możliwe rozliczenie inwestycji w dwóch etapach: pierwsza fv, a następnie ogrzewanie?

  Tak, można rozliczyć dwuetapowo w opisanej kolejności.

 • Czy można w pierwszej kolejności docieplić budynek, rozliczyć ten etap, a następnie wymienić ogrzewanie?

  Tak, taka kolejność jest respektowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Jeśli w pierwszej kolejności docieplę budynek, a następnie z przyczyn ekonomicznych nie przeprowadzę wymiany ogrzewania, czy spotkają mnie konsekwencje niedopełnienia warunków umowy?

  Priorytetem programu jest wymiana ogrzewania, jeśli ten element umowy nie został dotrzymany, a pobrana dotacja za docieplenie domu, należy zwrócić otrzymaną dotację.