PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Program Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach

Właściciele nowych domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie do zakupu i montażu pompy ciepła. Maksymalna wysokość wsparcia to 7 tys. zł - w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł - przy zakupie pomp gruntowych.

05/05/2022

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a ponadto wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Program zakłada ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne.

 

Komu przysługuje dotacja Programu Moje Ciepło?

 

Właścicielowi lub współwłaścicielowi nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym domu budowanego na zgłoszenie. W domu takim zakończono budowę, lecz nie wcześniej niż przed 1. stycznia 2021 lub budowa jest jeszcze prowadzona.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – gdy jest inaczej należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

O wsparcie może ubiegać się każdy bez względu na osiągane dochody.

 

Czy każdy nowy dom kwalifikuje się do wsparcia?

 

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok).

 

W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 określającymi standard nowo budowanych domów, wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).


Od czego zależy wysokość dofinansowania?


Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy i wynosi do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększona do 45% kosztów kwalifikowanych.

 

2022_05_05_Kostrzewa_czyste_powietrze_moje_CIEPLO-3

 


Czy program będzie finansował zakup pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ?


W programie finansowane będą jedynie pompy co (centralnego ogrzewania) lub co + cwu.

 

Czy program finansuje pompę ciepła zakupioną w 2020 roku?


Niestety nie. Data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021r.

 

Co w sytuacji, gdy budynek został zakupiony u dewelopera, a jego właściciel nie posiada pozwolenia na budowę. Czy istnieje możliwość przepisania pozwolenia na budowę i otrzymania dotacji w programie?


Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

 

Co w sytuacji, gdy w nowym domu znajduje się lub został zaplanowany kominek?


Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Odstępstwem od tej reguły jest kominek pełniący funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

 

W projekcie budowlanym nie uwzględniono pompy ciepła. Czy można zaktualizować zaprojektowaną charakterystykę energetyczną budynku?


Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

 

Czy mogę zainstalować hybrydową pompę ciepła?


Tak, ale pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

 

Opr. na podstawie:
https://www.mojecieplo.gov.pl/