PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Program Ciepłe Mieszkanie – założenia słuszne, ale jak będzie z realizacją?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 1,4 mld zł na dotacje do wymiany kopciuchów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych. Po wsparcie należy zgłaszać się do siedziby gminy w miejscu zamieszkania.

29/07/2022

Realizacją Programu Ciepłe Mieszkanie obarczono gminy, które rzekomo najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Do dnia 27 lipca w województwie warmińsko­−mazurskim żadna gmina nie zgłosiła się do Programu Ciepłe Mieszkanie, choć taka możliwość istnieje od 21 lipca.

 

- To bardzo zły pomysł, by gminy, w tym małe samorządy, od zera tworzyły nowy program – komentuje naczelnik wydziału ochrony środowiska jednego z mazurskich magistratów. – Teraz każdy urząd musi opracować własne zasady wdrażania programu, regulaminy i inne dokumenty. Skoro Program Czyste Powietrze działa już dobrze, dlaczego nie zrealizować Ciepłego Mieszkania w analogiczny sposób? Wysoce prawdopodobne, że wiele samorządów nie ogłosi naboru. My czekamy, aż większe samorządy przetrą szlak i będziemy posiłkować się ich dokumentacją.

 

Na jaki cel przyznana zostanie dotacja?

 

Program Ciepłe Mieszkanie będzie wspierać zastosowanie kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wstawienie nowych okien i drzwi. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

Realizacje zostaną przeprowadzone w budynkach wielorodzinnych pozbawionych centralnego systemu ogrzewania, gdzie mieszkańcy korzystają z urządzeń grzewczych na paliwa stałe poniżej klasy 5.

 

Wysokość dotacji uzależniona od poziomu dochodów

 

Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

 

Mieszkańcy z terenu gmin o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu otrzymają wyższe wsparcie – odpowiednio do 35, 65 oraz do 95 % kosztów kwalifikowanych.

 

Podstawowy poziom dofinansowania – do 15 tys. zł – dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł.

 

Podwyższony poziom dofinansowania – do 25 tys. zł – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Najwyższy poziom dofinansowania – do 37,5 tys. – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

 

Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?

 

Właściciele kopciuchów w domach wielorodzinnych powinni skontaktować się z wydziałem\referatem ochrony środowiska swojej gminy, która ogłosi nabór wniosków do programu. To gminy będą wypłacały środki inwestorom.

 

Kto wnioskuje do programu?

 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

 

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym

w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r. Natomiast drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

 

Jeśli potwierdzą się słowa mazurskiego urzędnika, skuteczność Ciepłego Mieszkania może być równie niska jak Programu Stop Smog.