PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Fundusze Norweskie dla miejskich systemów grzewczych i szkół

Celem ogłoszonego w lutym Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatyczne. Całkowity budżet Programu wynosi 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy. Program jest kontynuacją programów środowiskowych wdrażanych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy Norweskich i EOG.

28/02/2020

Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a partnerami Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) oraz Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS).

 

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące: energii odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, łagodzenia zmian klimatu.

 

Program koncentruje się na adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków, efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych. Program uwzględnia działania z zakresu ochrony środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk.

 

Beneficjentami programu będą w zależności od naboru: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy.

 

Najwyższy przedział dofinansowania − od 1 do 7 milionów euro jest planowany dla obszarów rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy / modernizacji miejskich systemów grzewczych i eliminacji indywidualnych źródeł ciepła. Najniższy przedział dofinansowania jest przewidziany dla działań podnoszących świadomość w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich przez organy prowadzące szkoły − od 200 tysięcy do 800 tysięcy euro. Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45% do 100% i będzie uzależniony od charakteru danego obszaru, a także od maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 

Fot. Arch. Ministerstwa Klimatu, Partnerzy Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu,