PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska promocję Czystego Powietrza powierzy podmiotom zewnętrznym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otwiera 6 września nabór wniosków na szeroko zakrojone kampanie promujące wśród Polaków program Czyste Powietrze. Budżet konkursu – ogłoszonego w ramach programu Edukacja ekologiczna – to 6,6 mln zł.

03/09/2021

Ogólnopolskie kampanie informacyjne miałyby wystartować w I kwartale 2022 r., trwać od jednego do 1,5 roku. Jeden podmiot może uzyskać dotację w wysokości od 2−3 mln zł. Narodowy Fundusz przeznaczył do rozdysponowania łącznie 6,6 mln zł.

 

Celem ogłoszonego konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o programie Czyste Powietrze, informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie oraz informowanie o wymaganiach wynikających z tzw. uchwał antysmogowych.

 

Nabór wniosków potrwa do 24 września 2021 r.

 

– Działania, które dofinansujemy, mają służyć dalszemu budowaniu świadomości społecznej o konieczności wymiany starego źródła ciepła i termomodernizacji domu, a także motywować do skorzystania z dotacji z programu Czyste Powietrze – mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. W szczególności chcemy dotrzeć do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko­−wiejskich oraz osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym tych wykluczonych cyfrowo.

 

Kampanie mają uświadomić w jak wielkim stopniu wpływamy na jakość powietrza, informować o wymogach prawnych w tym zakresie oraz wskazywać możliwości wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji. Kampanie cross­−mediowe powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych.

 

Beneficjentami ogłoszonego konkursu mogą być: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Szczegóły:

 

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ