PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Program Stop Smog dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych

Kilkanaście samorządów w tym. m.in. Kraków, Rybnik i Pszczyna przystąpiło do tej pory do Programu Stop Smog wspierającego wymianę bądź likwidację nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację w domach jednorodzinnych. Program jest realizowany przez gminy lub związki międzygminne.

18/02/2022

Nabór gmin zainteresowanych przystąpieniem do programu prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie do 70% kosztów kwalifikowanych wnioskować mogą gminy położone na obszarze, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa.

 

Cel programu

Program Stop Smog ma ograniczać emisję zanieczyszczeń i wspierać poprawę jakości powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych, w tym osób mających prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto, oprócz domów należących do osób prywatnych, każdy budynek mieszkalny jednorodzinny, znajdujący się w zasobie gminy, może być przedmiotem realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu „Stop Smog”.

Zakres przedsięwzięć:

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne

  • termomodernizacja

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

  • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE

  • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby grzewcze i podgrzewania wody użytkowej

 

Wysokość dofinansowania

  • dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania

  • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania

  • średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł

 

Gminy w zależności od przyjętych regulaminów ponoszą minimum 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Okres realizacji przedsięwzięcia

  • do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

  • do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

 

Budżet Programu wynosi 698 mln zł. Porozumienia z gminami będą podpisywane do końca 2024 r.

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej