PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Zakaz kopciuchów: uchwały antysmogowe już w większości województw

Od 1 lipca 2024 woj. dolnośląskie dołączy do regionów objętych uchwałą antysmogową. Sprawdź swoją lokalizację pod kątem wymogów antysmogowych.

26/06/2024

Mapa Polski Uchwały Antysmogowe


Wybierz swoje województwo

 

 

30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Ze względu na występowanie w województwie zróżnicowanych uwarunkowań przyjęto trzy  uchwały antysmogowe:

 

Uchwały powyższe wprowadzono w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie.

 

Ograniczenia i zakazy dotyczą użytkowników kotłów, pieców oraz kominków na paliwo stałe, jeżeli: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez:

 • bezpośrednie przenoszenia ciepła lub
 • bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
 • bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

 

PALIWA

 

Od 1 lipca 2018 roku zakazuje się stosowania:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

INSTALACJE

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego. 

 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

 

Od 1 lipca 2024r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

 

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

 

GMINA WROCŁAW

Od 1 lipca 2018 nie można spalać w gminie Wrocław:

 • mułu i flotokoncentratu,
 • węgla brunatnego,
 • węgla kamiennego, który według deklaracji producenta zawiera ziarno poniżej 3mm,
 • drewna o wilgotności powyżej 20%.

Od 1 lipca 2018 nie można na terenie gminy Wrocław używać kominków niespełniających wymogów emisyjnych Ekoprojektu.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w gminie Wrocław:

 • Od 1 lipca 2018 nie można we Wrocławiu w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą, zakaz nowych kotłów na węgiel
 • Od 1 lipca 2024 zakaz używania kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012
 • Od 1 lipca 2028 zakaz używania kotłów i pieców na paliwa stałe *
  * dopuszczone tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej


Pozostała część województwa dolnośląskiego:

 • 1 lipca 2018 - nowe kotły muszą spełniać wymogi ekoprojektu, zakaz rusztu awaryjnego
 • 1 lipca 2024 - zakaz kotłów pozaklasowych
 • 1 lipca 2028 - zakaz używania kotłów poniżej klasy 5

 

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości  do 5000 zł.

 

 

Kujawsko-pomorska uchwała antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r dotyczy całego terenu województwa.

Docelowo dopuszczone będą w województwie kujawsko-pomorskim kotły na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012. Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi Ecodesign.

 

Okresy przejściowe:

 • do 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych oraz pieców bądź kominków niespełniających wymogów Ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2028 zakaz użytkowania kotłów klas 3 i 4.

 

Zakaz spalania w województwie kujawsko-pomorskim:

 • mułu i flotokoncentratu,
 • węgla brunatnego,
 • węgla kamiennego w którym udział frakcji poniżej 3mm przekracza 15%,
 • drewna o wilgotności powyżej 20%.

 

Ponadto obowiązuje zakaz stosowania kotłów na paliwa stałe w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Inowrocławiu i Ciechocinku, Wieńcu-Zdrój w budynkach i lokalach gdy istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r.z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy całego obszaru województwa lubelskiego.

Kotły i kominki montowane po wejściu w życie uchwały (1. maja 2021) muszą spełniać wymogi Ecodesign. Nie będzie można zamontować kotła na węgiel/drewno/pellet w nowym budynku (takim, dla którego proces zmierzający do wydania pozwolenia na budowę zacznie się po wejściu w życie uchwały).

 

Okresy przejściowe dla wymiany starych kotłów:

 • do końca 2023 r.  należy wymienić kotły pozaklasowe oraz 1. i 2. klasy
 • kotły 3. i 4. klasy będą użytkowane do końca 2027 r.
 • kotły 5. klasy będą użytkowane do końca 2029 r.

 

 

W województwie lubuskim obowiązują trzy uchwały antysmogowe: dla Zielonej Góry, dla Gorzowa Wielkopolskiego oraz dla reszty województwa.

 

ZIELONA GÓRA

Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczy obszaru miasta Zielona Góra.

Od 1 stycznia 2023 będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

 

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Uchwała nr XLVI/734/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczy obszaru miasta Gorzów Wielkopolski.

Od 1 stycznia 2023 r. będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

 

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Uchwała nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczy całego obszaru województwa lubuskiego poza miastami Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

 

Od 1 stycznia 2027 będzie można użytkować wyłącznie kotły, piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

 

 

W województwie łódzkim obowiązuje uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017r.

 

Docelowo dopuszczone będą w województwie łódzkim kotły na paliwa stałe:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu,
 • lub spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1. maja 2018.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu.

 

Powyższe wymogi muszą być spełnione dla każdego rodzaju paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi oraz bez konieczności montowania urządzeń filtrujących (lub – z ich zastosowaniem, ale w taki sposób, by nie dało się ich wyłączyć).

 

Od 1 maja 2018 r. zakaz spalania na terenie województwa:

 • paliw w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
 • mułu i flotokoncentratu oraz mieszanek z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego,
 • drewna i innych paliw z biomasy o wilgotności przekraczającej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:

 • Od 1 maja 2018 r. nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Od 1 stycznia 2022 r. pozostają w eksploatacji tylko kominki i piece spełniające wymogi uchwały (ekoprojekt)
 • Do 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012
 • Do 1 stycznia 2025 r. piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące.
 • Do 1 stycznia 2027 r. mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3  i 4  normy PN-EN 303-5:2012.

 

Wyjątek - mieszkańcy województwa podłączeni do sieci ciepłowniczej będą musieli wymienić kotły poniżej 5 klasy do 1 stycznia 2020 r. a piece i kominki – do 1 stycznia 2022 r.

 

 

KRAKÓW

Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. – wprowadza z dniem 1 września 2019 r. całkowity zakaz spalania węgla i drewna na terenie miasta Krakowa.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Z WYŁĄCZENIEM KRAKOWA

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. – dla obszaru województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa.

 

Docelowo dopuszczone będą w województwie małopolskim kotły na paliwa stałe:

 • kotły automatyczne lub zgazowujące 
 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu,
 • lub spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012 których eksploatację rozpoczęto przed 1. lipca 2017.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Starsze piece i kominki można użytkować dalej o ile osiągają sprawność min. 80% lub zostaną doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu,

 

Od 1 lipca 2017 nie można spalać w województwie małopolskim:

 • węgla kamiennego lub brunatnego o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie małopolskim:

 • Od 1 lipca 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

 • 1 maja 2024 - zakaz stosowania kotłów pozaklasowych oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu lub kryterium sprawności min. 80%

 • Od 1 stycznia 2027 - zakaz stosowania kotłów poniżej klasy 5

   

 

 

WARSZAWA I POWIATY OŚCIENNE  

 • zakaz ogrzewania węglem w Warszawie od 1 października 2023 r.
 • zakaz ogrzewania węglem w powiatach ościennych Warszawy od 1 stycznia 2028 r.
 • zakaz ogrzewania biomasą w budynkach będących w zasięgu sieci ciepłowniczej.

 

Wyjątki od w/w zakazów:

 • Kotły węglowe spełniające standard Ecodesign, które zainstalowano przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być użytkowane bezterminowo, ale należy spalać w nich biomasę drzewną (zarówno w Warszawie jak i w ościennych powiatach).

 • Kotły węglowe 5 klasy, które zainstalowano przed 10 listopada 2017 r. będą mogły być użytkowane bezterminowo (zarówno w Warszawie jak i w ościennych powiatach), o ile będzie spalana w nich biomasa drzewna.

 

 

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA

W województwie mazowieckim obowiązuje uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 r.

Docelowo dopuszczone będą w województwie mazowieckim kotły, piece i kominki na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności ekoprojektu (kotły 5. klasy są traktowane jako równoważne ekoprojektowi). Starsze piece i kominki można doposażyć w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 lipca 2018 r. nie można spalać w województwie mazowieckim:

 • mułu i flotokoncentratu,
 • węgla brunatnego,
 • węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3mm,
 • drewna o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie mazowieckim:

 • Od 7 listopada 2017 r. nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3  i 4  w/w normy.

 

 

Obowiązuje UCHWAŁA XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza:

 • wymóg wymiany kotłów bezklasowych do końca 2029 roku
 • wymóg wymiany kotłów klas 3 i 4 do końca 2031 roku.
 • wymóg wymiany kominków niespełniających wymagań emisyjnych Ekoprojektu do końca 2035 r. Celem dostosowania urządzeń do wymagań, dopuszcza się ich wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu lub muszą one osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

 

Od 1 listopada 2017 r. nie można spalać w województwie opolskim:

 • mułu i flotokoncentratu, czyli szerzej: paliw węglowych o uziarnieniu 0-3mm,
 • węgla brunatnego,
 • mieszanek z wykorzystaniem mułów i flotu,
 • paliw węglowych o udziale frakcji poniżej 3mm większym niż 15%,
 • drewna i biomasy drzewnej o wilgotności powyżej 20%.

 

Od grudnia 2021 r. do powyższej listy paliw zakazanych dodano także torf.

 

 

W województwie podkarpackim obowiązuje uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018.

 

Od 1 czerwca 2018 r. nie można spalać w województwie podkarpackim:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotu oraz ich mieszanek,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Od 1 czerwca 2018 r.  wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5  klasy a od 1 stycznia 2020 r. – wymogi ekoprojektu.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018 r.

 • Do 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 • Do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012,
 • Dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2023 kominki podlegają wymianie na spełniające wymogi ekoprojektu.

 

 

SOPOT

Uchwała nr 236/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24. lutego 2020 dotyczy miasta Sopot.

Od 1 stycznia 2024 r. w Sopocie będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem z wyłączeniem biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%. Nadal będzie można korzystać z kominków, które spełniają wymogi określone w dyrektywie ekoprojektu.

 

POZOSTAŁE MIASTA Z WYŁĄCZENIEM SOPOTU

Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28. września 2020.

Uchwała wprowadza przymus podłączenia do sieci gazowej i/lub ciepłowniczej, jeśli któraś z nich jest dostępna.

 

Dopuszczone są kominki spełniające wymogi Ekoprojektu, jako dodatkowe źródła ciepła również tam, gdzie jest sieć gazowa/ciepłownicza pod warunkiem: "eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących".

 

Terminy wymiany kotłów:

 • Do 1 września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych papierów.
 •  Do 1  września 2026 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 •  Do 1 lipca 2035 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

 

Po w/w terminach budynki pozostające w zasięgu sieci gazowej/ciepłowniczej – muszą przyłączyć się do tejże sieci. Nowo powstające budynki (pozwolenie na budowę po wejściu w życie uchwały) muszą to zrobić od razu. Budynki bez dostępu do w/w sieci mogą zainstalować kotły na węgiel/pellet/drewno spełniające wymogi ekoprojektu. Gdyby po tym czasie doprowadzono do nich sieć gazową/ciepłowniczą, mają 15 lat na przyłączenie się do niej.

 

Od 1 stycznia 2021 nie można spalać:

 •     węgla brunatnego,
 •     mułu i flotu oraz ich mieszanek,
 •     miału,
 •     biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 

OBSZARY WIEJSKIE

Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28. września 2020 r.

Uchwała wprowadza przymus podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Dopuszczone są kominki spełniające wymogi ekoprojektu, jako dodatkowe źródła ciepła również tam gdzie jest sieć ciepłownicza – ale pod jednym warunkiem: "eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących". 

 

Terminy wymiany kotłów:

 •     Do 1 września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych papierów.
 •     Do 1  września 2026 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 •     Do 1. lipca 2035 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

 

Po w/w terminach budynki pozostające w zasięgu sieci ciepłowniczej – muszą przyłączyć się do tejże sieci. Nowo powstające budynki (pozwolenie na budowę po wejściu w życie uchwały) muszą to uczynić bezzwłocznie. Budynki bez dostępu do sieci ciepłowniczej mogą zainstalować kotły na węgiel/pellet/drewno spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign. Gdyby po tym czasie doprowadzono do nich sieć ciepłowniczą, mają 15 lat na przyłączenie się do niej.

 

Ponadto od 1 stycznia 2021 nie można spalać:

 • węgla brunatnego, mułu i flotu oraz ich mieszanek,  miału oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7. kwietnia 2017 r.

Docelowo dopuszczone będą w województwie śląskim wyłącznie kotły spełniające wymogi co najmniej klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające wymogi emisji oraz sprawności wg ekoprojektu. Starsze piece i kominki można doposażyć w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu, o ile osiągają sprawność min. 80%.

 

Od 1 września 2017 nie można spalać w województwie śląskim:

 • węgla brunatnego,
 • mułu i flotu oraz ich mieszanek,
 • węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

 • od 1 września 2017 r. nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 •  do 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 •  do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 •  do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 •  od 1 stycznia 2028 nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

 

 

Uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29. czerwca 2020 dotyczy całego obszaru województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie wprowadza przymus przyłączania budynków do sieci gazowej/ciepłowniczej. Wchodzi on w życie 1 lipca 2026 r.

 

Terminy wymiany kotłów:

 •  do 1 lipca 2023 r. podlegają wymianie kotły niespełniające wymogów emisji i sprawności klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych papierów.
 • do 1 lipca 2024 r. podlegają wymianie kotły spełniające wymogi emisji i sprawności klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 • do 1  lipca 2026 r. podlegają wymianie kotły spełniające wymogi emisji i sprawności na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

 

Kominki od 1. lipca 2026 r.będą musiały spełniać wymogi ekoptojektu.

 

 W 2026 wejdzie formalny przymus przyłączania budynków do gazu/ciepłowni – ale nie dotyczy on już eksploatowanych kotłów i kominków zgodnych z ekoprojektem mogą one być eksploatowane do końca swojej żywotności. Ale już kotły 5. klasy trzeba będzie złomować.

 

W województwie świętokrzyskim od 1 lipca 2021 nie można spalać: węgla brunatnego, mułu i flotu oraz ich mieszanek, miału, biomasy o wilgotności powyżej 20%.

POZNAŃ

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Poznania.

Docelowo w Poznaniu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu (kotły 5. klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą pracować do końca swych dni),
 • wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
 • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 maja 2018 nie można spalać w Poznaniu:

 • mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek,
 • węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%,
 • drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

 

Nowością niespotykaną w innych uchwałach są ograniczenia w spalaniu węgla i drewna w dni o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Kotły, piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały nie będą mogły być rozpalane danego dnia, jeśli dzień wcześniej przekroczona była norma dobowa pyłu PM10 i prognozowane jest utrzymanie przekroczeń – rzecz jasna pod warunkiem, że w danym obiekcie jest zainstalowane inne źródło ciepła spełniające wymogi uchwały, wtedy to z niego należy korzystać.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w Poznaniu:

 • Od 1 maja 2018 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Poznania będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

 

Kotły klasy 5. są uznawane za równoważne kotłom z Ecodesign i mogą być eksploatowane do końca ich żywotności.

 

KALISZ

Uchwała nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Kalisza.

 

W Kaliszu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012,  wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
 • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 maja 2018 r. nie będzie można spalać w Kaliszu: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3 mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%,  drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w Kaliszu:

 • Od 1 maja 2018 r. nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy Kalisza będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 •  Do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 •  Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

 

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru województwa wielkopolskiego z wyłączeniem Poznania i Kalisza.

 

Docelowo w województwie wielkopolskim eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012,
 • wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
 • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 maja 2018 r. nie można spalać w województwie wielkopolskim: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

 • Od 1 maja 2018 r. nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 •   Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 •  Do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 •  Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Uchwała nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.  dotyczy całego obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 

Kotły montowane po wejściu w życie uchwały tj. od 1 maja 2019 r. muszą spełniać standard emisyjny 5  klasy, natomiast kominki – standard ekoprojektu.

 

Harmonogram wymiany starych kotłów:

 • kotły bezklasowe – trzeba wymienić do końca 2023 r.
 • kotły 3. i 4. klasy mogą być użytkowane do końca 2027 r.

 

Kominki niespełniające wymogów ekoprojektu muszą zostać wymienione do końca 2027 r.

 

Województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie nadal pozostają bez stosownych zapisów prawa majacych na celu przeciwdziałanie stowowaniu urządzeń grzewczych oraz paliw niskiej jakości.

 

Program "Czyste Powietrze" został ogłoszony w 2019 r. by wspierać Polaków w wymianie kopciuchów oraz ułatwiać przeprowadzanie kompleksowej termomodernizacji budynków.

 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”:

https://www.czystepowietrze.eu/o-programie

 

Samorządy egzekwują brak realizacji założeń uchwał antysmogowych wśród mieszkańców. Za brak wymaganych urządzeń grzewczych lub stosowanie niewłaściwego paliwa grożą pouczenia i kary finansowe – nawet do kwoty 5 tys. zł.

 

 

2023_04_18_KOstrzewa_baner_2000x600px_PROMOCJE