Dofinansowanie na piec, a dochód na członka rodziny

Jakiej wysokości dofinansowanie przysługuje mi do zakupu pieca z programu Czyste Powietrze? Które osoby w gospodarstwie domowym mam uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na członka rodziny – dla wielu osób to kluczowe pytania podczas wypełniania wniosku o dotację w programie Czyste Powietrze mającego na celu likwidację polskiego smogu.

14/12/2018 – Materiał archiwalny

Dofinansowanie przysługuje każdej rodzinie, która spełni wymagania programu. Wysokość dochodu na członka rodziny jest ważna, ale nie skreśla z możliwości ubiegania się o wsparcie do zakupu i montażu pieca. Na największe wsparcie – w wysokości 90 % – mogą liczyć wnioskodawcy z dochodem nie przekraczającym 600 zł na członka rodziny. Im zamożniejsza rodzina, tym niższe dofinansowanie (maksymalnie 30 % wartości inwestycji przy dochodzie przekraczającym 1600 zł na osobę).

 

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

 

  • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
  • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dotację oraz jego małżonka,
  • dzieci i wnuki wnioskodawcy, do ukończenia 25. roku życia,
  • dzieci i wnuki wnioskodawcy, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
  • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

 

Za dziecko lub wnuka wchodzących w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

 

Istotne jest również to, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

 

Dochód na członka rodziny obliczamy na podstawie zeznań podatkowych za ubiegły rok. Świadczenie 500+ nie jest uwzględniane we wniosku.

 

Przykładowe urządzenia grzewcze spełniające wymogi programu Czyste Powietrze obejrzysz tutaj: www.kostrzewa.com.pl/produkty

 

Dochód rodziny ma wpływ na wysokość dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.