PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze - o co pytacie najczęściej

Każdego dnia na forum strony CzystePowietrze.eu pada wiele pytań dotyczących wnioskowania i realizacji Programu Czyste Powietrze. Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania.

07/06/2024

ikona_pytania_1_jak

 

JAK krok po kroku złożyć wniosek do Programu Czyste Powietrze?

Zalecamy skorzystanie z informacji opracowanych przez NFOŚiGW

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/zloz-wniosek/zloz-wniosek-o-dofinansowanie

 

JAK wypełnić wniosek?

Oto instrukcja wypełniania wniosku:

https://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2023/01/A.1.2-2022-12-19-Instrukcja-WoD-PPCP-sc.-wfosigw.pdf

 

JAK rozliczyć wniosek do Programu Czyste Powietrze?

Załączniki, które są wymagane do wniosku o płatność zależą od zakresu przedsięwzięcia, które jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie. Prezentujemy listę podstawowych możliwych załączników:

 

 • księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
 • zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem),
 • dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
 • dokumenty zakupu – faktury lub inne dokumenty księgowe (wystawione na beneficjenta lub wspólnie na beneficjenta i jego małżonka),
 • dokumenty lub oświadczenie beneficjenta potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
 •  karta produktu,
 • dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT2021,
 • etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych,
 • certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla źródła ciepła na paliwo stałe,
 • certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny,
 • protokoły odbioru,
 • dokument podsumowujący audyt energetyczny na obowiązującym wzorze jako plik typu .xls (excel) oraz w wersji zawierającej podpis audytora,
 • wystawione na beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem punktu poboru energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są beneficjent i OSD.

 

W razie konieczności wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) może wezwać beneficjenta do przekazania innych dokumentów lub dodatkowych wyjaśnień, może to nastąpić tylko w przypadku, gdy są one niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie dotacji. 

 

 


 

ikona_pytania_2_kiedy

 

Do KIEDY realizowany jest Program Czyste Powietrze?

Podpisywanie umów będzie prowadzone do 31.12.2027 r.

Finansowanie prac objętych umową - do 30.09.2029 r.

 

KIEDYotrzymam wypłatę dotacji?

Środki powinny wpłynąć na konto beneficjenta w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o rozliczenie dotacji. 

 

 


 

ikona_pytania_3_kto

 

KTO finansuje Program Czyste Powietrze?

Obecnie środki pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który finansuje inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym Program Czyste Powietrze. Równolegle podejmowane są działania mające na celu uruchomienie środków unijnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), co – zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami – zagwarantuje niezakłóconą ciągłość programu.

 

KTO rozlicza program?

Wnioski o płatność rozliczane są przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

KTO dostanie dofinansowanie Czyste Powietrze?

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, który spełnia wymogi regulaminu Programu Czyste Powietrze.

https://www.czystepowietrze.eu/regulamin-programu-czyste-powietrze-2024

 

KTO rozpatruje wnioski Czyste Powietrze?

Pracownicy poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

KTO wypełni wniosek Czyste Powietrze?

Pomocy w wypełnieniu wniosku udzielają pracownicy gminnych punktów informacyjnych Programu Czyste Powietrze.

Lista gmin, które prowadzą punkty informacyjne:

https://czystepowietrze.gov.pl/partnerzy/gminy/gminne-punkty-informacyjne

 


 

ikona_pytania_4_ktore

 

KTÓRE banki udzielają kredytu czyste powietrze?

https://www.czystepowietrze.eu/baza-wiedzy/banki-w-programie

 


 

ikona_pytania_5_co

 

Na CO uzyskam dotację z Programu Czyste Powietrze?

Program wspiera wymianę przestarzałych kotłów oraz pieców na węgiel i drewno, a także dotuje termomodernizację domów jednorodzinnych. Dodatkowo można uzyskać wsparcie m.in. do montażu paneli fotowoltaicznych, paneli słonecznych oraz rekuperacji.

 

CO należy zrobić ze starym piecem?

Przestarzałe ogrzewanie przekazujemy do zezłomowania. Potwierdzeniem likwidacji kotła stanowi dowód przekazania odpadu ze składnicy złomu wystawiony na Wnioskodawcę. (formularz przyjęcia odpadów).