Wnioskodawca

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może wnioskować do Programu Czyste Powietrze?

  Do programu wnioskuje osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

 • W jaki sposób mam złożyć wniosek o dofinansowanie w imieniu mojego 9-letniego dziecka, które jest jedynym właścicielem nieruchomości?

  Do złożenia wniosku wymagane jest orzeczenie sądu opiekuńczego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego zwykły zarząd. Wnioskodawcą do Programu Czyste Powietrze może być wyłącznie właściciel/współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego, zatem jeśli właścicielem jest wyłącznie małoletnie dziecko – jego dane włącznie z numerem PESEL należy wpisać we wniosku. Natomiast logując się na Portal Beneficjenta w celu wypełnienia wniosku należy użyć PESEL-u rodzica/opiekuna, gdyż Portal Beneficjenta blokuje możliwość zakładania konta przez osoby niepełnoletnie. Wersję papierową wniosku, którą należy wysłać pocztą podpisuje czytelnie rodzic (dziecko podpisuje samodzielnie dokument po ukończeniu 16 lat).

   

   

 • Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie mam wyznaczonej powierzchni na potrzeby prowadzenia firmy. Jak to będzie potraktowane?

  Do wniosku proszę dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej i braku wyznaczonej powierzchni na ten cel. W takiej sytuacji dotacja nie ulegnie obniżeniu tak, jak w przypadku, gdy część nieruchomości jest wydzielona na potrzeby prowadzenia firmy.

 • Jesteśmy małżeństwem rozliczającym się wspólnie, nasz wspólny dochód wynosi 300 tys. zł. Czy przysługuje nam wsparcie z Programu Czyste Powietrze?

  Nie przysługuje dotacja, ponieważ zsumowany dochód obojga małżonków podzielony przez dwa nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł. W tej sytuacji do wniosku o dofinansowanie wpisujemy kwotę z pola „Podstawa obliczenia podatku” wspólnego rozliczenia podatkowego, gdzie uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę. Wartość tej kwoty nie może z kolei przekroczyć 135 tys. zł.

 • Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

  Nie może, ponieważ nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości

 • Jestem wieczystym użytkownikiem nieruchomości. Czy mogę wnioskować do Programu Czyste Powietrze o wsparcie do wymiany ogrzewania?

  Tak, wieczyste użytkowanie nie skreśla z możliwości przystąpienia do programu.

 • Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inna osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

  Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

 • Od kilkunastu lat mieszkam w domu, który nie ma jeszcze odbioru. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie do wymiany starego pieca?

  W Programie Czyste Powietrze udziela się dofinansowania jedynie właścicielom/współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych istniejących, czyli oddanych do użytkowania.

 • Czy w małżeństwie rozliczającym się wspólnie, dochód przy podstawowym poziomie dofinansowania nie może przekroczyć 200 tys. zł?

  Tak – zsumowany dochód obojga małżonków nie może przekroczyć wymienionej kwoty. W tej sytuacji do wniosku o dofinansowanie wpisujemy kwotę z pola „Podstawa obliczenia podatku” wspólnego rozliczenia podatkowego, gdzie uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę. Wartość tej kwoty nie może z kolei przekroczyć 100 tys. zł.